reklama 

Trestní oznámení na paní Škarkovou je interpretace médií, tvrdí radní Lukášek

20.2.2014  •  Rozhovory  • 
čtenost 884

Trutnov - Kontrola v Barevných domcích Hajnice, kterou loni na podzim nařídil krajský úřad, stála místo nyní už bývalou ředitelku této organizace Lenku Škarkovou. Krajský radní Josef Lukášek (KSČM), který má na starosti sociální oblast, uvedl, že kontrola zjistila porušení několika právních předpisů, dokonce i vnitřních směrnic organizace. „Zjištěná pochybení byla jednoznačným důvodem pro její okamžité odvolání z funkce,“ říká radní.

Trestní oznámení na paní Škarkovou je interpretace médií, tvrdí radní Lukášek

Proč byla z funkce ředitelky Barevných domků Hajnice odvolána Lenka Škarková?
Provedená kontrola během loňského října zjistila porušení několika právních předpisů, dokonce i vnitřních směrnic organizace. Zároveň během období, kdy byla paní Škarková ve funkci ředitelky krajské příspěvkové organizace, došlo k nehospodárnému využívání prostředků zřizovatele, což potvrdil i následný audit.

Na bývalou ředitelku Barevných domků Hajnice prý podalo královéhradecké hejtmanství trestní oznámení. Proč a co konkrétně jde?
Trestní oznámení kraj podal na neznámého pachatele, protože existuje podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Že bylo podáno trestní oznámení na paní Škarkovou, je interpretace médií. Jedině orgány činné v trestním řízení jsou příslušné o tomto trestním oznámení rozhodovat, zda a k jakému trestnému činu došlo, případně kdo je odpovědný. Důvodem podání trestního oznámení jsou zjištění z citované kontroly.

Je běžné, že by podobné kontroly jako v případě Hajnic probíhaly v neuzavřeném roce?
Kontrolní orgány Královéhradeckého kraje a jeho úřadu pracují pochopitelně průběžně po celý rok, nejen na začátku roku. Krajský úřad obdržel stížnost, během jejího prošetřování došlo k rozhodnutí provést v organizaci kontrolu.

Po Razii Maji Barevne Domky 1

Kontrola se údajně uskutečnila bez předchozího ohlášení. Je to standardní postup?
Z důvodu řádného prošetření se přistoupilo k předem neohlášené kontrole. Tento postup není v podobných případech nestandardní a je plně v souladu s platnými právními předpisy, stejně tak s vnitřními předpisy kraje.

Slyšel jsem, že kontroloři při své práci vůbec věci neřešili s ředitelkou, ale pouze se zaměstnanci. Co si o tom myslíte?
Pokud jsem byl informován, kontrola byla s ředitelkou standardně zahájena a rovněž jí bylo oznámeno její ukončení. V rámci předávání protokolu byla s jeho obsahem seznámena. Během šetření konkrétních oblastí kontroly byli dotazováni pracovníci, kteří jsou za danou oblast odpovědní. Opakuji, že se jedná o standardní postup při kontrole.

Škarková byla odvolána ještě před uplynutím měsíční lhůty, kdy mohla dát věci do pořádku. Je to v pořádku?
Proti protokolu z provedené kontroly, který byl paní Škarkové předán dne 12. listopadu, nebyly ve stanovené desetidenní lhůtě podány námitky. Zjištěná pochybení, které ředitelka nerozporovala, byla jednoznačným důvodem pro její okamžité odvolání z funkce. Netuším, o jaké měsíční lhůtě hovoříte.

Kontrolu iniciovala rada kraje nebo někdo zvenčí, jak se šušká?
Krajský úřad obdržel stížnost a během jejího prošetřování se objevily skutečnosti, které vedly k rozhodnutí provést v organizaci kontrolu. Kontrolu nařídil krajský úřad. 

Kromě výsledků kontroly, vadilo ještě něco radním na ředitelce?
Kraj ani úřad neměl žádné výhrady k fungování organizace stran práce s klienty, s tím, jak naplňuje své hlavní poslání. Nutno však dodat, že předmětem kontroly nebyla péče o klienty.

Odvolání má ryze odborné pozadí?
Odvolání ředitelky nemá žádné pozadí. Důvodem jsou závažná pochybení v oblasti personalistiky, ve správě autoprovozu, v evidenci majetku. V organizaci byla porušována řada zákonů, krajských směrnic i vlastních předpisů organizace. To byly jediné důvody k jejímu okamžitému odvolání. Jinak platí to, co je v předchozí otázce.

Má odvolání ředitelky, která zastávala tuto funkci deset let, v současné době nějaký negativní vliv na zaměstnance a především na klienty?
Jsme přesvědčeni, že se jednalo o chyby a osobní selhání, a to především v oblasti řízení a hospodaření organizace. Nemáme žádné signály, že došlo ke snížení kvality péče o klienty nebo že by mezi zaměstnanci byly nějaké neshody.

Určitě se shodneme, že zajištění kvalitního života klientů v Barevných domcích je prioritou. Je to nyní plně garantováno?
Po odvolání ředitelky z funkce byl řízením organizace pověřen pan Vít Petira, ředitel Domova pro seniory v Pilníkově, který byl z krajských organizací v oblasti nejblíže. Zároveň po odvolání ředitelky bylo vyhlášeno řádné výběrové řízení na nového ředitele a v něm pan Petira pozici ředitele oficiálně obhájil. V ústavu pracuje zkušený personál, který důvody odvolání ředitelky respektuje a soustředí se na svoji práci, tedy především kvalitní péči o klienty.

Těsně před Štědrým dnem a Silvestrem minulého roku se v Barevných domcích ztratily peníze, což vyšetřovala policie. Kolik peněz to bylo a je už známo, proč se tak stalo?
Ztráta peněz byla organizací ohlášena policii, která věc šetří. Bohužel zatím nevíme, s jakým výsledkem.

Proč byl vybrán na funkci ředitele Vít Petira?
Do výběrového řízení se přihlásilo 11 uchazečů. Finálové ústní pohovory absolvovalo celkem osm kandidátů. Komise doporučila Radě Královéhradeckého kraje jmenovat do funkce ředitele BD pana Víta Petiru, který nejlépe splňoval požadovaná kritéria.

Je to tedy člověk na svém místě, který bez problému vyřeší zjištěné nedostatky? Bude mít stanoven nějaký termín na jejich odstranění?
Kraj i krajský úřad má jasnou představu, jak má fungovat jeho příspěvková organizace. Podle toho byly také logicky nastavené požadavky na uchazeče ve výběrovém řízení. Komise neměla problém z kandidátů vybrat toho, o kterém je přesvědčena, že je nejlepší. Zda nový pan ředitel potvrdí své předpoklady i v praxi, ukáže samozřejmě čas. Pochopitelně budeme jeho práci na začátku jeho funkčního období pečlivě sledovat a hodnotit. Samozřejmě jeho jedním z prvotních úkolů je i odstranění zjištěných nedostatků. Termín k napravení situace jsme nestanovili, ale chceme, aby to bylo co nejdříve.

Trestni Oznameni Na Pani Skarkovou 2

Má konkrétní vizi, jakou cestou by se Barevné domky měly v budoucnu ubírat?
Zásadní je samozřejmě samotné poslání zařízení a jeho úloha v celém spektru a struktuře sociálních služeb, které kraj na svém území zajišťuje. To určuje kraj a odborníci z odboru sociálních věcí na krajském úřadě. Pan ředitel má svoji představu, jak toto poslání naplňovat a s jakou přidanou hodnotou chce svoji funkci vykonávat. Prioritou je pokračování v transformaci poskytovaných sociálních služeb.

Co si od nového ředitele slibujete?
V první řadě bezproblémové zajištění základní funkce příspěvkové organizace kraje. To znamená udržení vysoké kvality péče o klienty, hospodárné a transparentní využívání svěřených prostředků, minimalizaci provozních výdajů a samozřejmě dodržování veškerých zákonných norem a předpisů.

Proběhne po čase nějaká kontrola, aby se zjistilo, že je všechno podle představ zřizovatele?
Samozřejmě. Pokud někdy někde kontrola zjistí nedostatky, je logické, že se bude následně kontrolovat i to, jak byly odstraněny.

V březnu 2012 byla v Kocbeři otevřená hospůdka Barevná dřevěnka, která je prý ale prodělečná. Jaký bude její další osud?
Ano, provoz této hospůdky je prodělečný. Pro zajímavost i zde kontrola zjistila porušování předpisů. V současnosti prověřujeme její perspektivu, zda její přínos v rámci aktivizace klientů odpovídá vynaloženým nákladům na její fungování.

Hynek Šnajdar
Trutnovinky.cz

 

 

 

 

 

 

 

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama